Tarieven 2021*

Coaching particulier

Tarief per uur en inclusief BTW

€75

Coaching zakelijk

Tarief per uur en exclusief BTW

€75 

* Heb je een minimum inkomen of minder, neem dan contact op over een aangepast tarief

Algemene voorwaarden


1. DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ De coach: De professional welke onder de naam van Puur Passie opereert.
§ De coachee: De rechtspersoon die de opdracht verstrekt
§ De overeenkomst: de afspraken tussen de opdrachtgever en Puur Passie.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

a. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de coach en de coachee waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de coach, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. DIENSTVERLENING

a. De coach levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren. Deze diensten zijn in een voorstel besproken en goedgekeurd door cliënt en opdrachtgever. Uitgangspunten hierbij zijn dat de coach handelt vanuit integriteit en dat het belang van de cliënt centraal staat.

b. Het karakter van de dienstverlening is gericht op persoonlijke bewustwording en transformatie. De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties en deze verandering is in een coachvraag vastgelegd.

c. De coach behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door de coach beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een cliënt te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.

d. De coach helpt klanten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in competenties en het persoonlijke functioneren. De coach verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

e. Afspraken met de coach zijn bindend indien die door de coach en de coachee wederzijds zijn bevestigd. Voor alle coach en advies afspraken voor sessies met particulieren en bedrijven geldt dat afspraken, die niet tijdig en binnen 48 uur worden afgezegd of verzet, in rekening gebracht zullen worden. Binnen 48 - 24 uur 50% van het uurtarief voor de geplande sessie en binnen 24 uur 100% van het tarief. Noodsituaties uitgezonderd.

4. VERTROUWELIJKHEID

a. De naam, adres en andere persoonsgegevens, als ook contactgegevens van klanten, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door de coach gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen, en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ook niet als de opdrachtgever de werkgever is.

b. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van de coach en de betreffende cliënt, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen de coach en de cliënt. Na de coaching worden de dossiers binnen een jaar vernietigd.

5. BETALING

a. De prijzen en betalingscondities worden vooraf bekend gemaakt. Een notabedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij anders afgesproken.

6. GARANTIE

a. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.

b. Als een cliënt niet tevreden is over een door de coach geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan de coach te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de cliënt tevredengesteld wordt.

7. TOEPASSELIJK RECHT

a. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b. Vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst laat geldigheid van overige onverlet.

Zoetermeer, mei 2020